Skip to content
Byggnadsvard_Nerike_logo_gra

§ 1. Namn och Firma

Föreningens namn och firma är Byggnadsvård Nerike. Den ideella föreningen har sitt säte i Örebro län med styrelse i Örebro. Föreningens
firma tecknas av två styrelseledamöter var för sig.

§2. Ändamål och målsättning

Föreningen ska:
• vara en resurs för alla verksamma inom byggnadsvården i Örebro län.
• genom sin verksamhet arbeta för att kunskap och tradition inom
traditionellt byggnadsthantverk hålls levande och utvecklas,
• verka för att öka medlemmarnas och regionens kompetens kring
byggnadskultur, byggnadsvård och andra närliggande områden; genom
att anordna utbildningar, seminarier och föreläsningar.
• erbjuda sina kunskaper och delar av sin verksamhet till olika målgrupper,
• genom sin verksamhet öka efterfrågan på god byggnadsvård.
• verka för ett geografiskt utbyte i byggnadsvårdsfrågor.

§3. Medlemmar

Till medlem kan antas enskilda eller juridiska personer med anknytning till en yrkesverksamhet inom byggnadsvården.
Till stödjande medlem kan antas varje enskild person med intresse för byggnadsvård.
Till stödjande medlem kan också antas förening. kommun, landsting eller kyrklig församling.
För medlemskap fordras, i varje enskilt fall enligt ovan att; de avgifter föreningens årsmöte beslutat om skall vara erlagda.
Varje medlem har en röst på föreningens årsmöte och andra allmänna möten.
Stödjande medlem har ej rösträtt men förslags och yttranderätt.

§4. Medlemsavgifter

Årsmötet fastställer vid sitt ordinarie möte aktuella medlemsavgifter för nästkommande år samt vid vilken senaste tidpunkt avgifterna ska vara betalda.

§5. Utträde och uteslutning

Medlem som under pågående verksamhetsår önskar utträda ur föreningen skall meddela styrelsen. Eventuellt betald medlemsavgift för året återbetalas inte. Om
en medlem uppenbarligen bryter mot stadgarnas ändamålsparagraf ( §2 ) har styrelsen rätt att föreslå uteslutning av den medlemmen. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet. Inte betald medlemsavgift för ett år innebär automatiskt att medlemmen utträtt ur föreningen. 

§6. Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte måste hållas årligen före april månads utgång. Kallelse till årsmöte skall göras skriftligen per brev eller e-post minst fyra veckor före mötet. För beslut på ett årsmöte som kallats enligt stadgarna krävs endast enkel majoritet. På årsmötet ska följande punkter
finnas på dagordningen:
1. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän.
2. Är årsmötet kallad enligt stadgarna?
3. Fastställande av röstlängd.
4. Behandling av verksamhetsberättelse.
5. Behandling av balans och resultaträkning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av balansräkning.
8. Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
9. Beslut om antal styrelsemedlemmar och suppleanter.
10. Val av ordförande för föreningen på ett år.
11. Val av styrelsemedlemmar, halva på ett år och resten på två år.
12. Val av suppleanter, halva på ett år och resten på två år.
13. Val av revisorer och revisorsuppleanter.
14. Val av valberedning.
15. Verksamhetsplan för kommande år.
16. Fasställande av medlemsavgift.
17. Behandling av styrelsens förslag till mötet.
18. Behandling av förslag inkomna till årsmötet.
19. övriga.

§7. Styrelse, revisorer och valberedning

Föreningens styrelse skall bestå av en ordförande, minst fyra och högst sex ledamöter samt minst en suppleant. Styrelsen konstituerar sig själv och beslutar om vems som har teckningsrätt till förenings konton och tillgodohavande. Styrelsen är beslutmässig om minst fyra ledamöter deltar i beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Föreningen ska utse en revisor och en revisorssuppleant. Mandatperioden är densamma som styrelsen (ett år). Revisorerna har löpande tillgång till föreningens ekonomi och styrelsebeslut.
Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter varav en ska en ska vara sammankallande. Styrelseledamöter kan inte ingå i valberedningen.

§8. Räkenskapsår

Föreningen skall ha kalenderår som räkenskapsår.

§9. Ansvarsbegränsning

Föreningen ikläder sig inget ansvar för enskilda medlemmars rådgivning eller arbete. Ett förslag från föreningen att anlita en viss person eller företag för ett arbete, oavsett arbetets karaktär, innebär inte att föreningen tar ansvar för arbetets kvalitet eller genomförande.

§10. Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte ska hållas då styrelsen eller minst 10% av de röstberättigade medlemmarna så önskar. Kallelse till extra möte skall ske skriftligen per brev
eller e-post senast fyra veckor före mötet. Frågor som medlemmarna önskar behandla på mötet ska var inlämnade till styrelsen senast tre veckor före mötet.
Röstning kan ske genom ombud eller genom personlig närvaro.
Ombudsfullmakt, som ska vara bevittnad av två personer, ska sändas till styrelsen så att den är styrelsen tillhanda senast dagen före mötet.

§11. Stadgeändringar

Ändring av föreningens stadgar kräver beslut i två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ett årsmöte. Minst sex veckor ska skilja
mötena åt. Kallelse ska sändas ut separat till vardera mötet. För beslut fordras endast enkel majoritet.

§12. Upplösning av föreningen

Föreningen kan endast upplösas av ett årsmöte. För beslut om upplösning fordras 2/3-dels majoritet. I samband med beslut om upplösning ska beslut
också fattas om vad som ska göras med eventuella tillgångar.